Obowiązek informacyjny RODO

Od 25 maja 2018 we wszystkich krajach UE będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. Zwane popularnie RODO.

W związku z powyższym przygotowaliśmy poniżej dla państwa kilka najistotniejszych informacji, które przedstawiają sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawa z tym związane. Zaś szczegółową informację o sposobie administrowania danych umieszczono w naszej Polityce prywatności.

Administrator danych osobowych kupującego.

Administratorem danych osobowych, który decyduje o sposobie ich wykorzystania jest firma KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, NIP 741-204-24-25, REGON: 281603456, operator sklepu internetowego sistersmshop.com, zwany dalej Administratorem.

Kontakt w sprawie danych osobowych.

Kupującym przysługuje prawo żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych o Kupującym. W celu zgłoszenia lub zamiaru dokonania jakichkolwiek zmian wynikających z powyższych zapisów należy skontaktować się za pośrednictwem poczty email pod adresem: info@sistersmshop.com.

Pochodzenie danych kupującego.

Dane osobowe kupującego otrzymaliśmy w momencie zakładania konta, składania zamówienia w sklepie sistersmshop.com, bądź zarejestrowania adresu email kupującego w bazie odbiorców Newslettera, jak również przesłania formularza zwrotu/reklamacji towaru.

Obowiązek podawania danych kupującego.

Podanie danych osobowych jest wymagane w związku ze świadczeniem usług, które są oferowane na podstawie umów. W przypadku nie podania danych przez kupującego, nie będzie możliwe zawarcie np. umowy sprzedaży towaru na odległość – dane odbiorcy zakupionego towaru nie będą znane.

Pojęcie przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych to nic innego jak każde działanie, które wiąże się z dowolną operacją na danych np. zapisanie ich w bazie danych, w trakcie zakładania konta przez kupującego w sklepie sistersmshop.com. Ponadto samo przechowywanie danych w bazie też jest ich przetwarzaniem. Brak logowania przez dłuższy czas do założonego konta w sklepie sistersmshop.com, jak również brak jakichkolwiek informacji wysyłanych przez sklep do kupującego oraz oczekiwanie danych w bazie na użycie, przy ponownym zalogowaniu i złożeniu zamówienia w świetle prawa powoduje, iż dane są wciąż przetwarzane.

Cel przetwarzania danych osobowych -  podstawa prawna.

Powierzane dane przez kupującego przetwarzane są w związku z trzem podstawami:

 1. Dane są konieczne do zawarcia oraz realizacji umowy, której stroną jest kupujący. Wyróżnia się umowę związaną ze złożeniem oraz realizacją zamówienia, jak również umowę o świadczenie usług w postaci utworzenia i zapewnienia dostępu do konta użytkownika w sklepie sistersmshop.com. Brak możliwości przetwarzania danych kupującego nie pozwala na realizacje umów wskazanych powyżej. Ponadto przepisy prawne nakładają na sklep sistersmshop.com obowiązek przetwarzania danych do celów podatkowych oraz rachunkowych w związku z realizacją wspomnianych powyżej umów.
 2. W przypadku, gdy są konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Do ty celów zaliczamy:

        - Monitorowanie aktywności użytkowników w serwisie sistersmshop.com w celu uzyskania danych statystycznych.

        - Zapewnienie usług płatniczych.

        - Zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną.

        - Prowadzenie analiz statystycznych.

        - Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu   bezpośredniego własnych usług i produktów lub usług i produktów strony trzeciej.

 1.  W przypadku, gdy kupujący wyraża na to dobrowolną zgodę. Należy przez to rozumieć sytuację udzielenia przez kupującego zgody na przetwarzanie danych w konkretnym, sprecyzowanym celu. Taki stan rzeczy ma miejsce przede wszystkim przy usługach marketingowych, których dostawcą jest osoba trzecia. Sklep sistersmhop.com zawsze pyta o zgodę kupującego jeśli chce użyć jego danych odnośnie świadczenia usług przez zaufanych partnerów. Należy zaznaczyć, iż zgoda taka jest dobrowolna i kupujący może w każdej chwili się z niej wycofać.

Dane kupującego przetwarzane są jedynie na podstawie wymienionych powyżej podstaw prawnych, z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych przez RODO oraz w zgodzie z wymienionymi celami przetwarzania danych.

Czas przetwarzania danych kupującego.

Dane kupującego będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania. Poniżej lista przypadków:

- W przypadku wyrażenia przez kupującego zgody na przetwarzanie danych – do momentu jej wycofania, bądź ograniczenia.

- W przypadku, gdy interes administratora jest uzasadniony – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

- W przypadku konieczności danych do realizacji umowy – aż do momentu jej wykonania. Należy również zaliczyć czas, w którym można dochodzić roszczeń z      tytułu wykonania umowy.

Przekazywanie danych innym podmiotom.

Dane kupującego w imieniu Administratora przetwarzają wyznaczeni do tego pracownicy, jak również wykorzystywane przez Administratora systemy zautomatyzowanego przetwarzania danych. W przypadku, gdy kupujący wyrazi taką zgodę, przetwarzanie danych może zostać powierzone również innym podmiotom. Poprzez inne podmioty należy rozumieć np. podwykonawców realizujących dla Administratora różne usługi (przechowywanie danych, usługi marketingowe, itp.).

Pliki Cookie.

Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (funkcjonujące również pod nazwą„ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Kupującego (komputerze, laptopie, smartfonie) korzystającego ze Sklepu. Pliki cookies przeważnie zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Kupujących.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego Kupującego,
 • umożliwiania zapamiętywania odwiedzin na stronie internetowej Sklepu oraz preferencji Kupującego dotyczących Sklepu (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści),
 • umożliwienia Sprzedawcy polecania Kupującemu produktów związanych z tymi, które zazwyczaj wybiera, które mogą go potencjalnie zainteresować,
 • pomocy przy przechowywaniu produktów umieszczanych przez Kupującego w koszyku zakupowym, dostępnym w ramach Sklepu,
 • tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora (Sprzedającego), w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami,
 • na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku „Lubię to”, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook,
 • stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pośrednictwem menadżera preferencji reklam na stronach Google,
 • stosowanie reklam displayowych w oparciu o RTB HOUSE w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować tę usługę dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w tej sieci reklamowej za pośrednictwem linku: https://www.rtbhouse.com/privacy.php.

Uprawienia kupującego w związku z przetwarzaniem danych.

Kupującemu przysługują następujące uprawnienia zgodnie z postanowieniami RODO.

- Kupujący jeśli udzielił zgody na przetwarzanie danych, może ją w dowolnym momencie wycofać lub ograniczyć. W tym celu konieczne jest skontaktowanie się ze sklepem sistersmshop.com za pomocą jednego z wymienionych wcześniej środków komunikacji.

- Kupujący ma prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia niepodlegania   zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

- Kupujący ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez sklep sistersmshop.com danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SISTERSMSHOP, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.02.2017 r.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1.  Niniejszy regulamin, sporządzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn zm.), określa zasady korzystania ze sklepu internetowego SISTERSMSHOP.

2. Dostęp do niniejszego regulaminu jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: http://www.sistersmshop.com/pl/content/3-regulamin. Nadto regulamin można pobrać pod postacią pliku *PDF, następnie sporządzić jego wydruk.

3. Regulamin określa przede wszystkim:

 

 • tryb dokonywania rejestracji Konta Kupującego w ramach Sklepu,
 • warunki oraz zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu,
 • zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego regulaminu. Każdy Kupujący może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwi Kupującemu złożenie zamówienia.

5. Produkty oferowane w sklepie zostały podzielone na trzy kategorie:

 

 • produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski,
 • produkty znajdujące się w kategorii OUTLET, pochodzące z kończących się serii produkcyjnych, posezonowych wyprzedaży, zwrotów, występujący często w niepełnych rozmiarach, lub zastępczych opakowaniach, bez kompletnych metek (produkt może posiadać również przecięte metki wewnętrzne – informacja w opisie sprzedawanego produktu),
 • produkty wytworzone w sposób nieprzemysłowy, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski, wytwarzane również na indywidualne zamówienie Kupującego.

6. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Dopuszcza się również wysyłkę do krajów na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy sprzedaży produktów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres poczty elektronicznej specyfikacji zamówienia. Na żądanie Kupującego przewiduje się możliwość przesłania specyfikacji zamówienia na innym trwałym nośniku danych.

 

§ 2. Definicje pojęć:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn zm.).

2)Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn zm.).

3) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm. ).

4) Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

5) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

6) Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna zawierana w ramach Sklepu, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.

7) Sklep – sklep internetowy SISTERSMSHOP, w którym Sprzedawca na warunkach sprecyzowanych w regulaminie, oferuje swoje produkty do sprzedaży drogą elektroniczną.

8) Sprzedawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży zawartej z Kupującym w ramach   Sklepu. Sprzedawca jest jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu.

9) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie.

10) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl przepisów art. 221 Kodeksu cywilnego.

11)   Dostawca (kurier, Poczta Polska)

12) Konto Kupującego – konto przypisane Kupującemu po uprzednim poprawnym zarejestrowaniu się w Sklepie. Kupujący loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (adres poczty elektronicznej) oraz hasła.

13) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie określa przede wszystkim rodzaj oraz liczbę produktów.

14) Produkt – produkt, które można nabyć za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3. 1.Dane identyfikacyjne sklepu internetowego SISTERSMSHOP.

1) Sklep internetowy SISTERMSHOP dostępny pod adresem www.sistersmshop.com prowadzony jest przez Panią Katarzynę Machynia, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, NIP 741-204-24-25, REGON: 281603456

2) Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy SISTERSMSHOP, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, telefonicznie pod numerem telefonu: 511-494-550 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sistersmshop.com

3) Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

 

 

Rozdział II

 ASPEKTY TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

§ 4. 1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (funkcjonujące również pod nazwą„ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Kupującego (komputerze, laptopie, smartfonie) korzystającego ze Sklepu. Pliki cookies przeważnie zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Kupujących.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego Kupującego,
 • umożliwiania zapamiętywania odwiedzin na stronie internetowej Sklepu oraz preferencji Kupującego dotyczących Sklepu (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści),
 • umożliwienia Sprzedawcy polecania Kupującemu produktów związanych z tymi, które zazwyczaj wybiera, które mogą go potencjalnie zainteresować,
 • pomocy przy przechowywaniu produktów umieszczanych przez Kupującego w koszyku zakupowym, dostępnym w ramach Sklepu,
 • tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora (Sprzedającego), w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami,
 • na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku „Lubię to”, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook,
 • stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pośrednictwem menadżera preferencji reklam na stronach Google,
 • stosowanie reklam displayowych w oparciu o RTB HOUSE w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować tę usługę dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w tej sieci reklamowej za pośrednictwem linku: https://www.rtbhouse.com/privacy.php.

2. Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne Kupujący korzystający ze Sklepu   wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.

3. Usunięcie plików cookies przez Kupującego może powodować prezentowanie odmiennej treści Sklepu Kupującemu, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Sklepu.

4. W celu zarządzania ustawienia plików cookies Kupujący powinien wybrać z listy przeglądarkę, którą używa i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod następującymi adresami:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl,
 • Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek,
 • Opera:http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,
 • Safari:http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/.

5. Urządzenia mobilne – każde urządzenie może tą funkcję obsługiwać w inny sposób. Wskazane jest zapoznanie się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

 

Rozdział III

Zasady korzystania ze sklepu

 

§ 5. 1. Każdy Kupujący ma możliwość korzystania ze Sklepu po założeniu tzw. Konta Kupującego. Konto zostaje założone po dokonaniu rejestracji. Powstałe konto jest konieczne do realizacji składanych zamówień. Służy do gromadzenia danych osobowych oraz informacji o Kupującym dotyczących jego Zamówienia składanego w Sklepie. Dokonanie rejestracji jest możliwe po uprzednim wyborze opcji „Stwórz konto”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu, po kliknięciu w menu przedmiotowym opcji „ Moje konto”. Usługi świadczone w ramach Konta Kupującego mają charakter bezterminowy. Kupującemu przysługuje prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy zawartej ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Kupującego, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Kupującego. Kupujący powinien skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedawcą.

2. Kupujący chcąc złożyć Zamówienie w Sklepie w formularzu rejestracyjnym Konta Kupującego musi podać dane osobowe niezbędne przy zawarciu Umowy Sprzedaży oraz potwierdzić zgodę na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie koniecznym do dokonania oraz obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jak również zgoda na ich przetwarzanie mają charakter dobrowolny, jednak są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący może również udzielić odrębnej zgodny na przetwarzanie danych osobowych, które będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych również w celach marketingowych.

3. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego bądź stałego wstrzymania ich przetwarzania, jak również całkowitego ich usunięcia.

4. Na Kupującym ciąży odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych danych lub gdy te dane budzą u Sprzedawcy uzasadnione zastrzeżenia co do ich poprawności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania jak również anulowania zamówienia Produktu. Kupujący o takim działaniu Sprzedawcy zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej. W wiadomości zostaną określone przyczyny anulowania Zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W sytuacji braku danych pozwalających na Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

5. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, poza przypadkiem ujawnienia loginu oraz hasła osobie trzeciej. Przy czym ujawnienie nie nastąpiło z winy Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby należycie zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Kupującego swojego loginu bądź hasła osobom trzecim. W sytuacji wygaśnięcia, zamiany bądź usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Kupującego przy okazji rejestracji Konta Kupującego, Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

7.  Kupujący oświadcza, iż wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, zaś Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości oraz poprawności.

 

Rozdział IV

 Realizacja Zamówień

 

§ 6.1. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, Sprzedawca umożliwia zawieranie Umowy sprzedaży będącej następstwem złożonego przez Kupującego Zamówienia. Złożenie Zamówienia może odbywać się w następujący sposób:

 • on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej 7 dni w tygodniu,
 • telefonicznie, za pośrednictwem infolinii Sklepu, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 2 niniejszego regulaminu. Infolinia jest czynna w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz w soboty od godz. 10:00 do godz. 15:00.

2. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu jest możliwe po wyborze określonych Produktów. Przy wyborze produktów konieczne jest wykonanie pewnych czynności technicznych zgodnie z wyświetlanymi Kupującemu komunikatami dostępnymi na stronie Sklepu. Kupujący dokonuje wyboru zamawianych Produktów poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.

3. Kupujący ma możliwość dokonywania zmian w składanym Zamówieniu do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

4. Po podaniu przez Kupującego wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać przede wszystkim informacje dotyczące:

 • przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, marka, rozmiar, ilość),
 • ceny jednostkowej oraz łącznej zamawianych Produktów (w tym również koszty dostawy, o ile zostaną naliczone,
 • wybranej metody płatności,
 • sposobu oraz adresu dostawy Produktów.

 

5.  Akceptacja oraz zapoznanie się z regulaminem sklepu jak również naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” są konieczne do złożenia Zamówienia. Złożone przez Kupującego Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, stosownie do treści regulaminu.

6. Kupujący otrzymuje na wskazaną w formularzu Zamówienia pocztę elektroniczną wiadomość e-mail: „Potwierdzenie zamówienia”, która zawiera wszystkie istotne szczegóły Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia. W gestii Kupującego leży podjęcie decyzji o dalszym sposobie jego realizacji. Kupujący może podjąć decyzję o częściowej realizacji Zamówienia bądź jego całkowitym anulowaniu.

 

7. Kupujący zawiera ze Sprzedającym Umowę sprzedaży w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomość e-mail: „Potwierdzenie zamówienia”. Kupujący zawierający Umowę sprzedaży telefonicznie, potwierdzenie jej zwarcia otrzyma na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia. Kupujący zostanie przez Sprzedawcę poinformowany, iż w trosce o zachowanie najwyższych standardów Obsługi Klienta oraz ze względów bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane.

8.  Sprzedawca realizuje tylko i wyłącznie prawidłowo złożone Zamówienia. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się takie, w którym Kupujący wprowadził wymagane dane konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży jak również jej realizacji. Sprzedawca nie będzie realizował Zamówień w następujących przypadkach:

 • Kupujący podał nieprawidłowe bądź nieprawdziwe dane pozwalające na doręczenie przesyłki,
 • brak możliwości skontaktowania się z Kupującym w okresie realizacji Zamówienia pod wskazanym w formularzu Zamówienia numerze telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail,
 • Kupujący złożył Zamówienie w sposób nieprawidłowy,
 • istnieją przesłanki przemawiające za próbą oszustwa ze strony Kupującego przy składanym oraz realizowanym Zamówieniu. Przez oszustwo należy rozumieć każde działanie Kupującego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim łamanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, wykorzystanie cudzego loginu oraz hasła czy też podszywanie się pod inną osobę.

9.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia niezgodnie z § 6 ust. 8 niniejszego regulaminu. Przed ostatecznym anulowaniem zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia jego Zamówienia.

10. Kupujący składający jedno Zamówienie na kilka Produktów może otrzymać zamawiane Produkty w więcej niż jednej przesyłce. W przypadku wysyłki zamówionych Produktów  w więcej niż jednej przesyłce, Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.

  

Rozdział V

Dostawa i koszty wysyłki

 

§ 7.1. Zakupione produkty za pośrednictwem niniejszego Sklepu dostarczane są na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej.

2. Dostawa zakupionych Produktów realizowana jest w następujący sposób:

 • za pośrednictwem profesjonalnej usługi świadczonej przez Pocztę Polską S.A. polegającej na dostarczeniu przesyłki pod adres wskazany przez Kupującego w złożonym Zamówieniu.
 • za pośrednictwem profesjonalnej usługi świadczonej przez Kuriera polegającej na dostarczeniu przesyłki pod adres wskazany przez Kupującego w złożonym Zamówieniu.
 • za pośrednictwem profesjonalnej usługi świadczonej przez Kuriera polegającej na dostarczeniu przesyłki do paczkomatu wskazanego przez Kupującego w złożonym Zamówieniu.

3. Koszty dostawy będą zróżnicowane w zależności od wyboru opcji dostawy (firma świadcząca profesjonalną usługę dostawy) oraz ilości zamówionych Produktów (wagi przesyłki).

4.  Koszty dostawy będą widoczne w czasie składania Zamówienia.

5. Zakupione Produkty wysyłane są w terminie 24 godzin, licząc od momentu zaksięgowania wpłaty na wskazanym koncie bankowym Sprzedającego. W przypadku wysyłek za pobraniem wysyłka realizowana jest natychmiast po wysłaniu Kupującemu potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży, o której mowa w § 6 ust. 7 niniejszego regulaminu.

6. Terminy wysyłki określone w § 7 ust. 5 dotyczą Produktów dostępnych na stanie magazynowym Sklepu, które nie zostaną wytworzone zgodnie z indywidualnym Zamówieniem. W uzasadnionych przypadkach wskazane powyżej terminy wysyłki mogą ulec zmianie. Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail o każdej zmianie terminu dostawy.

7. Termin dostawy Produktów wytworzonych na indywidualne Zamówienie będzie ustalany oddzielnie dla każdego Zamówienia. Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail o terminie dostawy. W analogiczny sposób Kupujący zostanie powiadomiony w przypadku wydłużenia terminu dostawy.

8. Kupujący po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź za pośrednictwem poczty e-mail ze Sprzedającym może ustalić inny niż określony w niniejszym regulaminie termin dostawy.

9. Kupujący przy wyborze Kuriera jako opcji dostawy złożonego Zamówienia, powinien sprawdzić stan przesyłki. W razie stwierdzenia zniszczenia bądź naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej oraz pilny kontakt ze Sprzedającym. Kurier podejmuje dwie próby dostarczenia przesyłki z wybranym Zamówieniem w razie gdyby nie zastał Kupującego pod wskazanym adresem doręczenia przesyłki.

 

Rozdział VI

Płatności

 

§ 8.1. Sklep oferuje następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Ponadto akceptujemy tylko płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w graniach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Kupujący.

2. W przypadku zakupu przy użyciu kart kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem zamówienia.

3. Kupujący wyrażają niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

 

 

Rozdział VII

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 

§ 9.1. W przypadku nabycia produktów oferowanych za pośrednictwem niniejszego Sklepu, Kupującemu przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Odesłanie zakupionych produktów może nastąpić przy wykorzystaniu formularza zwrotu dostępnego do wydrukowania na stronie niniejszego Sklepu.

2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła/weszli w posiadanie zamówionego produktu.

3.  W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy Kupujący musi powiadomić   o swojej decyzji w tej sprawie firmę KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, NIP 741-204-24-25, REGON: 281603456, tel.: 511-494-550, e-mail: info@sistersmshop.com w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). W tym celu Kupujący może użyć wzór formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku.

4.  Kupujący może wypełnić i przesłać na adres wskazany w § 9 ust. 3 formularz odstąpienia od umowy bądź sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości zostanie mu przesłane niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia złożonego przez Kupującego. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia    o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Kupującego innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez Sklep sposób dostawy. Do zwrotu płatności stosuje się ten sam środek płatności, którym posłużył się Kupujący podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie uzgodnione z Kupującym inny środek płatności.

6. Sprzedawca w żadnym wypadku nie nalicza Kupującemu za to jakichkolwiek opłat. Sprzedawca może odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania zwrotu towaru bądź do chwili, gdy Kupujący przedstawi dowód, że towar został wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

7. Kupujący ma obowiązek odesłać do Sprzedawcy bądź przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

8. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar wyśle się przed upływem 14 dni. Za ewentualne zagubienie towaru Kupujący musi zapłacić jedynie wówczas, jeśli utrata ta wynika z działań wykraczających poza to, co niezbędne w celu sprawdzenia właściwości, jakości lub sposobu działania towarów.

9. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Kupujący chcąc odstąpić od niniejszej umowy, proszony jest o wypełnienie następującego formularza (*PDF):

 

KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia

tel. 511-494-550

e-mail:info@sistersmshop.com

 

Ja ………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………….,

numer zamówienia ……………………………

Data zawarcia umowy …………………………, data odbioru ………………………………...

 

Imię i nazwisko: ……………………………………

 

Adres: ……………………………………………...

 

……………………………………………………...

 

Data: ………………………………………………..

 

                                                                                                    Podpis:

                                                                                                    …………

Rozdział VIII

Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

 

 § 10.1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

 2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikające z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm. ).

 

 

Rozdział IX

Reklamacje dotyczące produktów

 

§ 11.1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie, jak również przebiegu realizacji Zamówienia należy składać drogą elektroniczną - e-mail: info@sistersmshop.com lub telefonicznie: 511-494-550. W ten sposób można także zgłaszać wszelkie problemy związane z dostarczeniem przesyłki przez kuriera oraz Pocztę Polską.

 2. W niektórych przypadkach Sprzedający może poprosić Kupującego o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.

 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony. Wraz z takim zawiadomieniem Kupującemu zostanie przesłana informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 4. Kupującemu przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów przygotowaną przez Komisję Europejską.

 

 

Rozdział X

Pozostałe informacje

 

§ 12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy zastosować przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów wpływających na zmianę zapisów niniejszego Regulaminu należy zaliczyć przede wszystkim zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, itp.

Dokumenty do pobrania: